Claims over verpakking van dierenvoeding - wat kan ik zeggen? - GA Pet Food Partners

Verpakkingsclaims voor huisdiervoeding zijn essentieel om uw huisdiervoedingsproduct met uw klanten te communiceren

Waarom zijn claims over verpakking van dierenvoeding belangrijk?

Etiketten zijn de belangrijkste vorm van communicatie tussen kopers, exploitanten van diervoederbedrijven (FBO's) en handhavingsinstanties. Het belangrijkste doel van etiketten is om duidelijke, nauwkeurige en eerlijke informatie over een product te geven die het koopgedrag van de koper kan vergemakkelijken. Productlabels helpen de kenmerken van het product over te brengen en stellen consumenten in staat om geïnformeerde keuzes te maken over de geschiktheid van het product. Dit kan worden ondersteund door claims die het mogelijk maken onderscheid te maken tussen diervoedingsproducten. Ze kunnen een nuttig marketinginstrument zijn voor FBO's. Ze kunnen ook informatief zijn voor consumenten om hen te helpen een product te kiezen uit de vele beschikbare opties. Een onderzoek naar het koopgedrag van hondenbezitters suggereerde dat claims met betrekking tot gerichte voeding weerklank vonden bij de meeste hondenbezitters (84.5%) (Banton et al., 2021).

Ingrediënten en productkenmerken zijn belangrijke aandachtspunten geworden onder consumenten (Nielsen, 2019). Dit correleert positief met een groeiende trend van humanisering in de huisdierenindustrie. Consumenten zien hun huisdier steeds vaker als gezinslid en zijn bereid meer uit te geven aan diervoeding en diergerelateerde producten (Robeco, 2020). De meeste eigenaren van gezelschapsdieren gaven aan evenveel of meer prioriteit te geven aan het kopen van gezonde voeding voor hun huisdier dan zijzelf (Schleicher et al., 2019). Dit suggereert dat claims met betrekking tot gezondheids- of functionele ingrediënten een belangrijke factor zijn in het besluitvormingsproces. Door hun sterke invloed moeten claims voldoen aan de regelgeving.

Wat is een vordering?

Claims voor menselijke voeding worden door Verordening (EG) 1924/2006 gedefinieerd als elke boodschap of voorstelling die stelt, suggereert of impliceert dat een voedingsmiddel bepaalde kenmerken heeft. Een claim is per definitie niet verplicht op grond van de communautaire of nationale wetgeving en kan worden gepresenteerd in tekstuele, grafische, grafische of symbolische vorm. Deze elementen zijn in overeenstemming met de wettelijke vereisten voor claims met betrekking tot voedsel voor gezelschapsdieren die zijn vastgelegd in Verordening (EG) 767/2009. Voedsel voor huisdieren kan een direct positief effect hebben op de gezondheid naast het voldoen aan de voedingsbehoeften van het huisdier, en dit kan het geval zijn voor zowel volledige als aanvullende voeding voor huisdieren.

Claims op verpakkingen van huisdiervoeding en claims op etiketten kunnen onder drie categorieën vallen; "generiek" of "innovatief"; voor "inhoudelijke claims" hangt de onderbouwing af van het feit of de claim wordt gedaan voor grote of kleine componenten van het recept

De mate van onderbouwing die nodig is voor functionele claims hangt af van de vraag of de claim als "generiek" of "innovatief" kan worden beschouwd. Voor "inhoudelijke claims" hangt de onderbouwing af van het feit of de claim wordt gedaan voor hoofd- of kleine onderdelen van het recept. (FEDIAF, 2018). Voor het doen van een functionele claim is het noodzakelijk om te onderbouwen dat het product bijdraagt ​​aan een gunstige werking. De stof die bijdraagt ​​aan het gunstige effect moet ook in voldoende hoeveelheden in het diervoeder aanwezig zijn om het geclaimde effect te bewerkstelligen.

Algemene beweringen:

• Er bestaat al gevestigde en erkende kennis
• Gebaseerd op algemene wetenschappelijke kennis
• In de industrie worden claims geaccepteerd, bijvoorbeeld vitamine A, om een ​​normaal gezichtsvermogen te helpen behouden.

Innovatieve beweringen:

• Mogelijk nog niet algemeen erkend
• Onderbouwing kan gebaseerd zijn op gepubliceerd/ongepubliceerd onderzoek, eigen onderzoek of een combinatie daarvan.

Een claim moet gebaseerd zijn op een uitgebreide beoordeling van alle beschikbare wetenschappelijke gegevens met betrekking tot de geldigheid van de claim. Alle gegevens moeten worden beoordeeld, ongeacht of deze in het voordeel zijn van de claim zelf. Onwetendheid over gegevens die niet gunstig zijn, kan ertoe leiden dat de claim door bevoegde autoriteiten als ongeldig wordt beschouwd.

Wat hebben inkopers nodig?

Productetikettering moet kopers voorzien van alle noodzakelijke informatie die nodig is om de optimale keuze te maken die aan hun behoeften voldoet. Verplichte etiketteringsvereisten zijn vastgelegd in Verordening 767/2009. De FEDIAF Code of Good Labelling Practice voor Pet Food heeft tot doel gebruikersvriendelijke begeleiding en interpretatie van Reg 767/2009 te bieden. De belangrijkste focus is het verbeteren van de geschiktheid van verplichte en vrijwillige etiketteringsaspecten en claims. Op de etikettering worden de volgende aspecten als verplicht beschouwd:

Claims op verpakking van dierenvoeding en claims op etiketten van dierenvoeding moeten voldoen aan de normen die zijn opgesteld door FEDIAF.
 • Het type voer, bijv. Compleet of Aanvullend
 • De soorten of categorieën dieren waarvoor het voer is bedoeld
 • Naam of handelsnaam en adres van de exploitant van het diervoederbedrijf die verantwoordelijk is voor de etikettering
 • Een gratis telefoonnummer of ander geschikt communicatiemiddel, bijv. e-mailadres/website
 • Het batch- of lotreferentienummer
 • Het goedkeuringsnummer van de producent (registratienummer van de fabrikant)
 • De aanduiding van de minimale houdbaarheid, bijv. 'Ten minste houdbaar tot ...' gevolgd door de datum die een bepaalde maand aangeeft
 • Opslagcondities, bijv. Op een koele, droge plaats bewaren
 • 'Zorg ervoor dat er altijd vers water beschikbaar is' verklaring voor droge producten
 • De netto hoeveelheid uitgedrukt in eenheden van massa
 • Een lijst van voedermiddelen waaruit het product is samengesteld, in aflopende volgorde van gewicht met de kop 'Samenstelling'.
 • Instructies voor correct gebruik met vermelding van het doel waarvoor het voer is bedoeld, inclusief de juiste voerhoeveelheid per dag
 • Additieven (zoals uiteengezet in Verordening 767/2009, Bijlage VI Hoofdstuk 1)
 • Analytische bestanddelen (zoals uiteengezet in Verordening 767/2009, Bijlage VI, Hoofdstuk 2)
 • Als er claims zijn, moet onderbouwing beschikbaar zijn

Verordening (EG) nr. 767/2009 stelt: 'Wetenschappelijke onderbouwing moet de belangrijkste factor zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij het maken van claims.' FBO's moeten claims onderbouwen, rekening houdend met alle beschikbare bewijzen en wetenschappelijke gegevens. De verstrekte informatie (inclusief claims) moet duidelijk, coherent, consistent en begrijpelijk zijn en mag kopers niet misleiden of misleiden. Kopers behouden het recht om eventuele twijfels en vragen in verband met claims onder de aandacht van de bevoegde autoriteiten te brengen. Als wordt geconcludeerd dat een claim niet voldoende is onderbouwd, wordt de etikettering van het product als misleidend beschouwd.

Onderbouwing van claims

Alle claims moeten onderbouwd en controleerbaar zijn om de koper te beschermen tegen valse claims. De mate van onderbouwing is afhankelijk van het soort claim. Goed onderbouwde claims zullen een FBO in staat stellen om huisdieren en eigenaren betere voordelen te bieden, waardoor voortdurende investeringen worden aangemoedigd. Voor 'innovatieve' of niet gevestigde/algemeen erkende claims dient onderbouwing beschikbaar te zijn in een dossier, bestaande uit wetenschappelijk bewijs dat bestaande wetenschappelijke publicaties, gepubliceerd of ongepubliceerd nieuw onderzoek kan zijn. Onderbouwingsdossiers dienen goed gestructureerd, zelfverklarend en voldoende gedetailleerd te zijn. Belangrijke wetenschappelijke gegevens moeten worden opgenomen en de geldigheid van de claim moet gemakkelijk kunnen worden geverifieerd. Fabrikanten moeten de onderbouwing van claims beoordelen om vast te stellen of er nieuwe wetenschap is ontwikkeld of dat er wijzigingen zijn opgetreden die van invloed kunnen zijn op de geldigheid.

Onderbouwing helpt het gebruik van claims te rechtvaardigen en te beheren welke claims worden gebruikt. Als een FBO een claim niet kan onderbouwen, mag deze niet worden gebruikt. Dit zou het risico op misleidende claims en misleidende en verkeerde informatie van kopers moeten helpen verminderen. Onderbouwing zorgt ook voor een eerlijke en gemeenschappelijke basis in de huisdiervoedingsindustrie. Wetenschappelijke gegevens zijn op grote schaal beschikbaar, waardoor FBO's de mogelijkheid krijgen om onderbouwing te ontwikkelen om soortgelijke beweringen te doen met hun concurrenten. Het gebruik van goed onderbouwde en bewezen claims kan de FBO ten goede komen. Als kopers een verband zien tussen claims op een verpakking en een zichtbaar, gunstig effect op hun huisdier, weten ze dat het product effectief is. Dit kan een positieve relatie tussen kopers en FBO's aanmoedigen, aangezien de FBO een goede naam en betrouwbaarheid krijgt. Dit zou verder kunnen leiden tot merkloyaliteit. Schleicher en collega's meldden dat eigenaren van gezelschapsdieren meer 'merkloyaal' zijn aan voedsel voor huisdieren dan merken die voor hun voedsel worden gebruikt (Schleicher, 2019).

Hoe werkt regelgeving?

Wanneer de geldigheid van een claim in het geding is, is dit waarschijnlijk het gevolg van een betwisting die door een koper is ingediend bij de bevoegde autoriteiten. Als alternatief kan dit worden aangevochten door de bevoegde autoriteiten zelf (bijvoorbeeld handelsnormen). In reactie daarop zou van de FBO worden verwacht dat hij een voldoende onderbouwd dossier voor de betreffende claim aanlevert. Als het bevoegd gezag twijfels heeft over de toereikendheid van de gegeven onderbouwing, kan het verdere actie ondernemen. Gevolgen voor niet-naleving kunnen boetes zijn en de kosten van het corrigeren van verpakkings- en marketingmateriaal terwijl er geen verkoop plaatsvindt. Niet-naleving kan ook leiden tot negatieve langetermijneffecten op contracten, partnerschappen, merkperceptie en consumentenloyaliteit.

Samengevat

Het is in het belang van de FBO en de koper om duidelijke etikettering te verstrekken en nauwkeurige claims te maken. Verordening 767/2009 en de FEDIAF Code of Good Labelling Practice for Pet Food zijn effectieve instrumenten om naleving te garanderen.

Referenties

1. Banton, S., Baynham, A., Pezzali, JG, von Massow, M., Shoveller, AK, (2021) Grains on the brain: een overzicht van de koopgewoonten van hondenbezitters met betrekking tot graanvrij droog hondenvoer. PLoS ONE 16(5): e0250806. https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0250806

2. FEDIAF. (2018) FEDIAF-code voor goede etiketteringspraktijken voor voedsel voor huisdieren. FEDIAF_labeling_code_2019_onlineoktober2019

3. Nielsen IQ (2019) Wie wint het claimspel in de dierenvoedingsarena? /https://nielseniq.com/global/en/insights/analysis/2019/whos-winning-the-claim-game-in-the-pet-food-arena/

4. VERORDENING (EG) Nr. 767/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 juli 2009 betreffende het op de markt brengen en het gebruik van diervoeders https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:229:0001:0028:EN:PDF

5. VERORDENING (EG) Nr. 1924/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 december 2006 betreffende voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:404:0009:0025:EN:PDF

6. Robeco (2020) Consumententrends in 2020: voedselbezorging, humanisering van huisdieren en streamingoorlogen. https://www.robeco.com/uk/insights/2020/01/consumer-trends-in-2020.html

7. Schleicher, M., Cash, SB, Freeman, LM, (2019) Determinanten van aankoopbeslissingen voor huisdieren. Kan dierenarts J. 2019 juni; 60 (6): 644-650.

Terug naar het kenniscentrum

Sophie Parkinson

GA Pet Food Partners Expert in dierenvoedingclaims

Sofia is GA Pet Food Partners Pet Food Claims Expert en is betrokken bij het controleren van claims van partners, ervoor zorgen dat hun etiketten en marketingmateriaal voldoen aan de regelgeving, en het onderzoeken van nieuwe en opwindende grondstoffen. Sophia heeft een bachelordiploma in voedingswetenschappen, waar ze een sterke interesse ontwikkelde in claims en etiketteringsregulering. Heeft kort in de Human Food-industrie gewerkt voordat ze in 2020 bij GA kwam. In haar vrije tijd kookt ze graag en maakt ze graag lange wandelingen met haar dwergschnauzer, Dexter.

U kunt ook van houden ...

Artikel geschreven door Sophia Parkinson