Privacy & Cookies Policy

We willen dat u zeker weet hoe we omgaan met privacy op onze website. Wij nemen uw online privacy zeer serieus.

Persoonlijke informatie

We verzamelen geen persoonlijke informatie over u wanneer u onze website bezoekt. Als je contact met ons opneemt via de website of je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, bewaren we je contactgegevens veilig en delen we ze met niemand.

Website informatie

Wij gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over de plaatsen die mensen op onze website bezoeken. Deze volledig anonieme informatie helpt ons te begrijpen welke delen van onze website populair zijn en welke we moeten verbeteren.

Google Analytics slaat een klein stukje informatie op uw computer op, een zogenaamde cookie. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie over u. Als u meer wilt weten over cookies en hoe u ze kunt verwijderen, raden we u het over cookies website.

GA Pet Food Partners Verklaring inzake mensenrechten en moderne slavernij

GA Pet Food Partners is Europa's toonaangevende fabrikant van premium droogvoer voor huisdieren en biedt een totaaloplossing van nieuwe productontwikkeling tot productie, verpakking, opslag en verzending.

Partnerschap is waar we voor staan. In tegenstelling tot andere producenten van diervoeding, geloven wij niet in het hebben van een eigen merk, dit komt omdat we onze partners willen helpen succesvoller te worden. We exporteren nu naar meer dan 40 landen over de hele wereld en werken samen met enkele van de grootste en kleinste merken voor huisdierenvoeding ter wereld.

Moderne slavernij is een misdaad en een grove schending van de mensenrechten. Het neemt verschillende vormen aan, die allemaal gemeen hebben dat een ander iemands vrijheid ontneemt om deze voor persoonlijk of commercieel gewin uit te buiten. GA Pet Food Partners zetten zich in om onze praktijken ter bestrijding van slavernij en mensenhandel te verbeteren. Als familiebedrijf willen we dat onze klanten erop kunnen vertrouwen dat we onze medewerkers eerlijk en met respect voor hun mensenrechten behandelen.

GA Pet Food Partners streven naar transparantie in het bedrijf in overeenstemming met onze openbaarmakingsverplichtingen onder de Moderne slavernij Act 2015.

GA Pet Food Partners bevorderen een cultuur van open communicatie, participatie en aanmoediging. We hebben een toegewijde en ervaren HR-afdeling die een opendeurbeleid voert om alle medewerkers te helpen en te ondersteunen.

GA Pet Food Partners zorgen ervoor dat al het personeel wordt beoordeeld op hun recht om te werken en dat onze lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden voldoen aan de relevante overheidswetgeving.

GA Pet Food Partners zet zich in om onze zaken eerlijk en integer uit te voeren. Klokkenluiden wordt behandeld in ons werknemershandboek en is bedoeld om elke werknemer te ondersteunen en te beschermen die een ernstig probleem wil melden. Alle onthullingen die te goeder trouw worden gedaan met betrekking tot moderne slavernij of mensenhandel zullen onmiddellijk worden afgehandeld volgens het klokkenluidersbeleid.

GA Pet Food Partners erkent dat het opereert binnen een wereldwijde toeleveringsketen. We verwachten dat al onze leveranciers, ongeacht waar ze zijn gevestigd, dezelfde gedeelde waarden van vertrouwen, integriteit en wederzijds respect aannemen. Ons goedkeuringsproces voor leveranciers omvat een ethische risicobeoordeling, die ons helpt leveranciers te identificeren waar de kans op uitbuiting van arbeidskrachten groter is.

Als GA Pet Food Partners kennis krijgt van een overtreding van onze ethische waarden binnen onze toeleveringsketen die redelijkerwijs niet kan worden opgelost, zullen we onze relatie met die leverancier beëindigen.

Deze verklaring, die is goedgekeurd door de raad van bestuur van GA Pet Food Partners Group Limited, is opgesteld op grond van artikel 54 (1) van de Modern Slavery Act 2015 en vormt de slavernij- en mensenhandelverklaring 2020 van ons bedrijf. De reikwijdte van de verklaring heeft betrekking op GA Pet Food Partners Group Limited en al haar dochterondernemingen, waaronder GA Pet Food Partners Limited en GA Pet Food Partners Milling Limited

Verslag over beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen 2018-2019

We zijn gepassioneerd door eerlijkheid, gelijkheid en inclusie en we streven ernaar om onze loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen.

Wij zijn een werkgever die ervoor kiest om Gender Pay Reporting uit te voeren onder de Gelijkheidswet 2010 (Gender Pay Gap Information) Regulations 2017. Hierbij worden zes berekeningen uitgevoerd die het verschil tussen het gemiddelde inkomen van mannen en vrouwen in onze organisatie laten zien; het gaat niet om het publiceren van individuele werknemersgegevens. We zijn verplicht om de resultaten op onze eigen website en een overheidswebsite te publiceren. We hebben dit binnen één kalenderjaar van 5 april 2018-2019 gedaan. De onderstaande tabel toont onze algemene gemiddelde en mediane loonkloof tussen mannen en vrouwen op basis van uurtarieven op de momentopname-datum (5 april 2018):

Verschil tussen mannen en vrouwen - Uurtarief

0%
Gemiddelde
0%
Mediaan

We kunnen deze resultaten gebruiken om te beoordelen:

 • De niveaus van gendergelijkheid op onze werkplek
 • De balans tussen mannelijke en vrouwelijke medewerkers op verschillende niveaus
 • Hoe efficiënt talent wordt gemaximaliseerd en beloond

De uitdaging in onze organisatie en in heel Groot-Brittannië is om beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen te dichten. Gender Pay Reporting vereist dat GA berekeningen maakt op basis van het geslacht van de werknemer. Dit hebben we vastgesteld met behulp van onze HR- en salarisadministratie.

Bovenste kwartiel

Upper Middle Quartile

Lager midden kwartiel

Lager kwartiel

De bovenstaande afbeelding illustreert de geslachtsverdeling bij GA over vier kwartielen. Ons doel is om in het hele bedrijf een genderevenwicht van 50:50 te bereiken (binnen een tolerantie van 10%). We zijn ervan overtuigd dat naarmate we vorderen naar een 50: 50-evenwicht, onze loonkloof tussen mannen en vrouwen zal afnemen.

Verklaring van investeringsbeginselen (SIP)

Inleiding

Dit document bevat details van de investeringsprincipes die door de Trustees zijn aangenomen met betrekking tot de Regeling. De sponsorende werkgever is Acland Bracewell & Co en het geassocieerde bedrijf GA Pet Food Partners Group Limited. De sponsorende werkgever is geraadpleegd bij het opstellen van dit document.

Dit SIP is opgesteld om aan te tonen hoe de Trustees voldoen aan de eisen van de wetgeving; waaronder artikel 35 van de Pensioenwet 1995, de Occupational Pension Schemes (Investment) Regulations 2005, The Occupational Pension Schemes (Investment) (Amendment) Regulations 2010 en het Pension Protection Fund (Pensionable Service) en Occupational Pension Schemes (Investment and Disclosure) ( Wijziging en aanpassing) Reglement 2018.

De investeringsverantwoordelijkheden van de trustee worden geregeld door de trustakte en de regels van de regeling en dit SIP houdt volledig rekening met de vereisten ervan.

Bij het opstellen van dit SIP hebben de Trustees ook rekening gehouden met de Myners-evaluatie van institutionele investeringen en de richtlijnen van 2001 die zijn uitgegeven door de Pensions Regulator.

De Trustees zullen dit SIP ten minste elke drie jaar herzien om ervoor te zorgen dat het accuraat en relevant blijft. Het SIP zal worden herzien en, indien nodig, vaker gewijzigd indien er materiële wijzigingen worden aangebracht in de investeringsregelingen van het Scheme.

Een kopie van dit SIP ligt ter inzage van Scheme-leden.

Bestuur

De curatoren stellen op basis van professioneel advies het algemene beleggingsbeleid vast. De Trustees delegeren de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse investeringsbeslissingen aan hun aangestelde investeringsmanagers. De trustees zorgen ervoor dat elke persoon aan wie een dergelijke verantwoordelijkheid is gedelegeerd, geautoriseerd is op grond van de Financial Services and Markets Act 2000. Een kopie van deze verklaring zal aan de beleggingsbeheerder worden verstrekt.

Het beleggingsbeleid van de Trustees houdt rekening met de beleggingsdoelstellingen van de Regeling en de omstandigheden van de Regeling. De Trustees zijn verantwoordelijk voor het nemen van strategische investeringsbeslissingen om deze doelstellingen te bereiken. De Trustees zorgen ervoor dat dit SIP passend blijft voor de verplichtingen en omstandigheden van de Regeling, gezien de kracht van de steun die wordt geboden door de sponsorende werkgever.

De Curatoren zijn verantwoordelijk voor het benoemen van vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs en bewaken het beleggingsrendement.

De aangestelde beleggingsadviseurs zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van geautoriseerd advies over een passende beleggingsstrategie, rekening houdend met de beleggingsdoelstellingen en de risicobereidheid van de trustee. De beleggingsadviseurs zullen de Trustees adviseren over de keuze van de vermogensbeheerders en zullen de Trustees op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen bij de vermogensbeheerders.

De vermogensbeheerders zullen rekening houden met dit SIP en de doelstellingen van de Trustees. Daarbij zullen zij rekening houden met de behoefte aan diversificatie, kwaliteit en liquiditeit binnen de beleggingsportefeuille. De vermogensbeheerders verstrekken de Trustees regelmatig verklaringen over de prestaties van het fonds en het beheerde vermogen, samen met vergelijkbare cijfers van benchmarkindices.

Beleggingsdoelstellingen en overtuigingen

De belangrijkste doelstellingen van de Trustees zijn:

 • Om ervoor te zorgen dat kan worden voldaan aan de verplichtingen van de regeling jegens de deelnemers en begunstigden;
 • Om volledige uitkeringen te bieden wanneer deze verschuldigd zijn;
 • Om de afhankelijkheid van de regeling van beleggingsopbrengsten op de lange termijn te verminderen;
 • Om terdege rekening te houden met de vereisten van de sponsorende werkgever met betrekking tot zijn plannen voor beheerde groei en de omvang en timing van de bijdragen die hij kan en wil betalen.

De Trustees willen doorlopend een financieringsniveau van ten minste 100% bereiken en behouden door een prudente financierings- en investeringsstrategie aan te nemen, die rekening houdt met de kracht van het convenant van de sponsorende werkgever.

Naarmate de financieringspositie van de Regeling verbetert, streven de Trustees ernaar om het genomen investeringsrisico geleidelijk te verminderen, zodat er op de langere termijn een minimaal investeringsrisico is en de financieringspositie stabiel blijft.

De beleggingsovertuigingen van de Trustees zijn:

 • Enig risico is nodig om het nodige rendement te behalen;
 • Niet-beloonde risico's moeten in het algemeen worden vermeden, afgedekt of gediversifieerd;
 • Goed bestuurde bedrijven die hun bedrijf op een verantwoorde manier beheren, zullen op de lange termijn een hoger rendement behalen;
 • Klimaatverandering kan een langetermijnrisico vormen voor de Regeling en kan een impact hebben op de gekozen investeringsstrategie;
 • Verantwoord beleggen en engagement op de lange termijn verkleinen het risico en kunnen een positieve invloed hebben op het rendement.

Risk Management

De regeling is blootgesteld aan een aantal risico's. De Curatoren en hun adviseurs houden bij het opstellen en uitvoeren van hun investeringsstrategie terdege rekening met de volgende risico's.

 • Elke discrepantie tussen de activa en passiva van de Regeling.
 • De kortetermijnvolatiliteit in de financieringspositie van de Regeling als gevolg van het aanhouden van investeringen met een hoger risico.
 • Gebrek aan diversificatie en liquiditeit.
 • Volatiliteit in het premiepercentage van de sponsorende werkgever.
 • Veilige bewaring van de activa van de regeling.
 • Marktrisico.
 • Politiek risico.
 • Tegenpartijrisico.

Deze risico's worden opgevolgd, zoveel mogelijk beperkt en / of gediversifieerd door de Trustees en hun adviseurs. Beleggingsrisico's worden regelmatig beoordeeld door de Trustees als onderdeel van de lopende bestuursstructuur van de Regeling.

Huidige investeringsstrategie

De Regeling mag beleggen in een breed scala aan activa, waaronder aandelen, obligaties, contanten, onroerend goed, alternatieven en lijfrentepolissen. De curator houdt toezicht op de inhoud van de werkgevergerelateerde beleggingen van zijn portefeuille als geheel en zal stappen ondernemen om dit te wijzigen als hij ontdekt dat dit meer dan 5% van de portefeuille bedraagt.

De huidige activaspreiding is: 100% cash

De asset allocatie was correct op het moment dat dit SIP werd opgesteld. De allocatie kan in de loop van de tijd veranderen als gevolg van marktbewegingen of desinvesteringen. De Trustees zullen de activaspreiding herzien en kunnen de bovenstaande wijzigingen wijzigen in het licht van periodieke actuariële waarderingen. De Trustees zullen ook de keuze van de vermogensbeheerder ten minste elke drie jaar herzien. Eventuele wijzigingen in de strategie of beleggingsbeheerders zullen alleen worden doorgevoerd na schriftelijke beleggingsadvies en overleg met de sponsorende werkgever.

Beleid van beheerders inzake financieel materiële overwegingen, waaronder milieu, sociale zaken en bestuur (ESG)

De trustees zijn van mening dat goed bedrijfsbeheer en ESG-kwesties een materiële financiële impact kunnen hebben op het beleggingsrendement. De Trustees hebben de vermogensbeheerders de volledige discretie gegeven bij het overwegen van ESG-kwesties, het uitoefenen van stemrechten en engagementactiviteiten in verband met de beleggingen van de Regeling. De mate waarin door de vermogensbeheerders rekening wordt gehouden met financieel-materiële overwegingen en ESG-factoren wordt door de trustees in overweging genomen bij het selecteren van organisaties waarmee wordt belegd. Curatoren zullen informatie over deze zaken opvragen bij vermogensbeheerders.

De Trustees hebben rekening gehouden met de UK Stewardship Code van de Financial Reporting Council. (Curatoren houden geen rekening met niet-financiële zaken bij selectie, behoud en realisatie van beleggingen).

De stemrechten van het Scheme worden uitgeoefend door de vermogensbeheerders in overeenstemming met hun eigen corporate governance-beleid, de huidige beste praktijken en de Britse Corporate Governance Code en de UK Stewardship Code. De trustee verwacht van zijn beleggingsbeheerders dat zij eigendomsrechten uitoefenen die worden aangetrokken door beleggingen, waaronder stem- en verlovingsrechten, om duurzame opbrengsten te waarborgen. De Trustees behouden zich het recht voor om details op te vragen over de stemmen die namens hen door de vermogensbeheerders worden uitgebracht.